Video: Yamada Sensei in Cracow, Poland

Wonderful memories of a seminar organized by the Krakow Aikikai – Polska.

Posted in: Sansuikai, Seminars
Return to Previous Page